TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00007

 

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

 

A projekt keretében az Ipari parkok, tudományos és technológiai parkok fejlesztése (meglévő, címmel rendelkező parkok esetében) „A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása” tevékenység kerül megvalósításra Sümegen.

A fejlesztés helyszínéül szolgáló ingatlanok megvásárlása a Projekt előkészítési szakaszig megvalósul.

A projekt kivitelezése során egy kétszintes iroda-és egy csarnoképület építése, közművesítés történik.

A Kedvezményezett szándéknyilatkozatokat kötött arra vonatkozólag, hogy vállalkozások az ipari parkba helyezik át székhelyüket/ telephelyüket. A fejlesztés helyi igényeken alapul szándéknyilatkozatot aláíró vállalkozások jelenleg is Sümeg városában működnek.

A projekt célja a helyi vállalkozások telephely problémájának megoldása. A város belterületén több helyi vállalkozás működtet telephelyet, mely hosszútávon gazdaságosan nem fenntartható. Települési igény, hogy tevékenységüket ipari környezetbe helyezzék, ehhez azonban nem rendelkeznek likvid fejlesztési tőkével. Korábban a települési önkormányzat az Ipari Park cím megszerzését ennek okán tűzte ki célul, hogy lehetőséget teremtsen a külső, akár vissza nem térítendő támogatások elérhetőségére a vállalkozások számára is. Azonban a beruházási hajlandóság növeléséhez szükséges a kedvező üzleti közeg kialakítása. Ezt a fő célt szolgálja jelen beruházás, hiszen kedvező bérleti feltételek mellett megfelelő üzleti környezetben erősödhetnek a betelepülő vállalkozások. A versenyhelyzetük javulásával vélhetően már középtávon képesek lesznek telephely vásárlással önálló üzleti környezetük kialakítására az ipari parkban.

A projekt megvalósítása

A tervező az engedélyes és szakhatósági előírásoknak megfelelően elkészíti a tervdokumentációt, melyet az építésügyi hatósághoz szükséges benyújtani engedélyeztetési eljárásra.

Kiválasztásra kerül a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, illetve a további megvalósításban résztvevő szakértők, akik mind rendelkeznek a projekthez kapcsolódó releváns szakmai referenciákkal, előírt végzettséggel, felelősségbiztosítással.

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó által lefolytatott, nemzeti értékhatár szerinti közbeszerzési eljárás kerül lefolytatásra a kivitelező kiválasztása érdekében. A beruházás szabályosságát építési műszaki ellenőr felügyeli a hatályos rendelkezések alapján.

A pályázó Sümeg, 2004; 2005; 2006 hrsz.-ú belterületi ingatlanok területén Inkubátorház kialakítását tervezi.

A fejlesztéssel érintett terület jelenleg három különálló ingatlanból áll, továbbá a város településszerkezeti terve szerint feltáró út kialakítása szükséges. A telekalakítás során kialakul a szabályozási terven jelölt feltáró út, továbbá az út északi oldalán a fennmaradó területen további két ingatlan alakul ki.

A keleti kétszintes épületben irodák, szociális helyiségek, tárolók, közösségi tér és az épület üzemeltetéséhez szükséges helyiségek kerülnek elhelyezésre. A funkcióhoz szükséges parkolók kialakítása is megtörténik. A tervezett épület kétszintes két egymásra merőleges tömegű épület, kialakítása hagyományos épületszerkezetekkel, úszatott beton sávalappal, vázkerámia falazattal, monolit vasbeton közbenső födémmel és acél rácsostartó szerkezetű tetőkialakítással történik.

A tervezett csarnoképület földszintes kialakítású téglalap alaprajzú épület, kialakítása acél keretszerkezettel, beton pontalapokkal, és acél vértezetű hőszigetelt szendvicspanel fal és tetőfedéssel történik, padozata kéregerősített monolit vasbeton lemez. Az épület belső tere szabadon alakítható, a szükséges funkcióhoz illesztve, az épületben több rendeltetési egység alakítható ki.

Ipartelepítésre alkalmas közművesített terület jön létre, az újonnan inkubátorház kiszolgálja a vállalkozások igényeit.

A megvalósítás során az alábbi tevékenységek kerülnek ellátásra:

  • műszaki ellenőr,
  • projektmenedzsment,
  • kötelező nyilvánosság biztosítása
  • marketingtevékenység

A megvalósításhoz tartozó egyes mérföldkövek egymásra épülnek, tartalma logikusan felépített, a felhívásban előírt feltételrendszer teljesülését előrevetíti, lehetővé teszi. A mérföldkövek az adatlapon kerültek rögzítésre.

Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó időigények, kockázati tényezők és hatásaik az üzleti tervben kerültek feltüntetésre.

A fejlesztés semmilyen módon nem kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem, valamennyi társadalmi csoport igényei figyelembevételre kerültek.

A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett, a pályázó a belső arányokra vonatkozó előírásokat betartotta.

 

Illeszkedés

Az Európa 2020 célkitűzései között szerepel a foglalkoztatottság arányának növelése, melyhez a projekt hozzájárul, hiszen az ipari parkban felújításra kerülő épület lehetőséget teremt vállalkozások betelepülésére. A vállalkozások hozzájárulnak a gazdasági eredmények javulásához, valamint a foglalkoztatás növeléséhez.

Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a vállalkozások versenyképességének javítását, valamint a foglalkoztatás bővítését. A projekt hozzájárul a célkitűzés teljesüléséhez, hiszen a helyi/térségi gazdasági környezet fejlesztését szolgálja, illetve munkahelyeket teremt.

A felhívás célja a belső erőforrásokra épülő, gazdaságélénkítő és foglalkoztatás-ösztönző térségi és helyi gazdaságfejlesztés, továbbá kiemelt célterület az infrastrukturális feltétetek megteremtése a helyi vállalkozók megerősítés és a foglalkoztatás bővítése céljából. A pályázat illeszkedik a kiírás céljaival, hiszen a beruházás megvalósításával infrastrukturális fejlesztés valósul meg, mely lehetővé teszi vállalkozások betelepülését az iparterületre, mely a foglalkoztatás növelését is elősegíti.

A Veszprém Megye Területfejlesztési Programjának prioritástengelyei között szerepel a „térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás bővítése”. A projekt által megvalósított beruházás által az ipari park területén adottak lesznek a feltételek vállalkozások betelepedésére. A betelepült vállalkozások tevékenységének végzése érdekében munkaerőt vesznek fel, növelve ezzel a foglalkoztatási szintet.

A projekt a beavatkozási területhez illeszkedik azáltal, hogy megfelelő feltételek kerülnek kialakításra az ipari parkban, ezáltal is vonzóbbá téve a betelepülő vállalkozások számára.

A Sümegi járás fejlesztésének célkitűzései között szerepel, hogy a járás fejlesztésének célja a térség adottságaira építő munkahelyteremtés, a gazdaság erősítése, a helyi vállalkozások támogatása, a térség tőkevonzó képességének javítsa:

– Versenyképes jövedelmet nyújtó vállalkozások letelepedésének támogatása, a működő vállalkozások bővítése

– A gazdasági terület bővítése Sümegen, az új vállalkozások letelepítése érdekében

Az ipari parkban megvalósításra kerülő projekt lehetőséget teremt vállalkozások betelepedésére, elősegítve a foglalkoztatási szint növelését.